Etter at dagens sjablongregler ble innført i 2005 har det ikke vært noen skikkelig realitetsvurdering og evaluering av de årlige justeringene av satsene.

Dette har medført at NBF nå kan sannsynliggjøre at det skjer en betydelig overbeskatning av fordel fri bil i arbeidsforhold, i forhold til sammenlignbare kostnader ved eget bilhold. Størst overbeskatning skjer på elektriske biler, som har lavere årlige bilholdkostnader enn fossildrevne og hybrider.

Artikkelforfatter Ida Krag er leder for næringspolitikk i NBF. Foto: Thomas Brun/NTBkommunikasjon/NBF

Firmabil skal beskattes etter prinsippet om naturalytelser i arbeidsforhold, altså sin reelle markedsverdi. Dette fastslår Skattelovens §5-3: «Fordel som består i annet enn norsk mynt, verdsettes til omsetningsverdi.»

Eksempler her kan være alt fra fri avis til fri vaskehjelp i hjemmet. Den aktuelle kostnaden for disse tjenestene skal tillegges inntekten til arbeidstakeren og så skattlegges.

For fri bil ble det ved siste gjennomgang for 20 år siden benyttet OFVs årlige utgivelse av «Kostnader ved bilhold» for å fastsette tilsvarende verdi på fordelen av fri bil. Analyser som NBF har gjort i samarbeid med medlemmer avslører at det for 2023 skjer en betydelig overbeskatning av fordel fri bil, og som nevnt størst overbeskatning av elektriske biler.

NBF mener derfor at hele ordningen og satsene må gjennomgås fullstendig på nytt, da overbeskatningen på firmabil kan utgjøre over 100 % (påslaget i inntekt) i forhold til reelle kostnader ved eget bilhold.

Effekten av en slik gjennomgang som Skattedirektoratet bes gjøre vil kunne bli at alle firmabiler, uavhengig av fremdriftsteknologi, blir beskattet mye lavere enn i dag.

Dersom NBFs analyser, basert på OFVs bilholdkostnader blir lagt til grunn, snakker vi om en reduksjon i beskatningen av elektriske biler på opp mot 50 % i forhold til i 2023. Det vil i tilfelle bidra betydelig i den grønne omstillingen av bilparken.

I 2003 da Sivilombudet behandlet denne problemstillingen sist ble det blant annet uttalt: «Av hensyn til borgernes tillit til skattesystemet, er det viktig at Skattedirektoratet ved fastsettingen av satsene må bygge på et forsvarlig faktisk grunnlag, og en samvittighetsfull vurdering av dette grunnlaget.»

NBF vil derfor arbeide videre med problemstillingen for å se til at så skjer.

Å gjeninnføre reduksjon av verdsettelsen til 80 prosent for elbiler i statsbudsjettet vil være et første skritt, men er langt fra tilstrekkelig til å løse problemet med overbeskatning av firmabil.

Ida Krag kontaktkort