Få prosjekter har vel skapt mer engasjement og temperatur i tungbilbransjen enn enkeltgodkjenningsprosessen. Temaer som likebehandling, ventetider, dokumentasjonskrav og påbyggerdokumentasjon er sentralt i diskusjonen. 

Tilbake i 2015 ble det tatt initiativ fra bransjen om at prosessen hos Statens vegvesen måtte forenkles, hvilket gjennom utallige møter, pilotprosjekt/testfase og stor innsats både fra Statens vegvesen og bransjen har gitt oss den løsningen vi i dag har med sentralisert dokumentkontroll (TS0) og påfølgende visning i hall (TS1). 

Foto: Johner/NTB

Bransjeorganisasjonene Norges Bilbransjeforbund, Bilimportørenes Landsforening og Påbyggergruppen i Norsk Industri har løpende og regelmessig vært i dialog med Statens vegvesen og delt bransjens erfaringer. Kapasitet, ventetider og dokumentasjonskrav har vært gjentagende temaer. Så må nok bransjen også ta innover seg at dette er et komplekst område som også er kompetansekrevende på begge sider av «bordet», spesielt når all dokumentasjon må fremstilles direkte til Statens vegvesen og ikke via en uavhengig teknisk instans som er situasjonen i en del andre land.  

I 2021 ble det på initiativ fra Statens vegvesen gjennomført en uavhengig intern revisjon av ordningen og her ble det avdekket flere områder for forbedring. Bransjen har også bidratt med innspill i en arbeidsgruppe i etterkant. 

Til tross for at det har tatt lang tid, så ser det nå ut til at det er en del tiltak på trappene, bl.a.: 

  • Ny nettside er opprettet hvor man enklere får tilgang til relevant informasjon og status ventetid i dokumentenheten (TS0). 
  • Et veiledningsdokument er på trappene som støtteinformasjon til dokumentinnsender. 
  • TS0 er i en prosess hvor kapasiteten økes – forventes ferdigstilt i august 2022. 
  • Tiltak med styrket intern opplæring i TS0 er iverksatt, bl.a. for å sikre lik forståelse og likebehandling.
  • Kravveileder er under revisjon med hensyn til forbedringer. 

Ventetiden før en sak påbegynnes i TS0 er for tiden ca fem virkedager. 

Det er fortsatt en vei å gå og det er betydelig rom for strømlinjeforming i flere ledd. 
Stikkord er fortsatt kapasitet, ventetid og likebehandling. Bransjens bidrag er i første omgang å sikre at man etter beste evne sørger for at etterspurt dokumentasjon gjøres tilgjengelig. 

På Bilbransjens dager 10.-11. mai vil Statens vegvesen under nyttekjøretøykonferansen redegjøre mer for status for forbedringsprosjektet for enkeltgodkjenning kalt «Trucksafe».  
Les mer og meld deg på her.