Ny forskrift om arbeid på kjøretøy (verkstedforskriften) kom på plass i desember 2020. Her ble det gjort en del større endringer. Spesielt på skadesiden ble kravene for å reparere omfattende skader skjerpet inn. Før kunne alle som var godkjent skadeverksted reparere «alt» av skader så lenge utstyret var på plass, kalibrert og skadeverkstedgodkjenningen hang på veggen. Nå er dette blitt strengere.

Foto: Pixabay.com

Før 1. november 2022 må alle som skal fortsette med reparasjon av omfattende skader søke om godkjenning. Den gamle godkjenningen skadeverksted har blitt delt i to. De to nye godkjenningene heter skadeverksted 01 og skadeverksted 02. Skadeverksted 02 er den mest omfattende klassifiseringen som gir godkjenning for reparasjon av alle typer skader, også strukturelle.

Kravene for å oppgradere til skadeverksted 02 går på lokaler, utstyr, opplæring og økte krav til teknisk leder. Herunder et 30 timers kurs som skal være komplettert før søknad sendes inn.

Et interessant spørsmål er hvor mange av de «gamle» skadeverkstedene som kommer til å søke om skadeverksted02-godkjenning. 

Basert på tilbakemeldinger har vi i NBF inntrykk av at det er en forholdsvis lav andel av reparerte skader som kommer inn under kategorien «omfattende skader».  Våre estimater ligger allikevel på at ca 70% prosent av våre skadeverksteder ønsker å kunne tilby full pakke. Dette ser vi også i sammenheng med bilprodusentenes økte krav til merkespesifikt utstyr og kompetanse.

Vi har ikke klart å få ut noen konkrete tall fra Statens vegvesen om hvor mange som p.t har søkt om skadeverksted 02. Det vi vet er at statens vegvesen på sin side ønsker noe færre skadeveksteder med 02 godkjenning. De opererer med betydelig lavere estimerte tall enn oss.

Grunnen til at de ønsker færre verksteder er at dette vil medføre mer oversiktlighet og bedre kontrollmuligheter. De mener også at færre verksteder vil medføre at disse verkstedene vil få bedre erfaring med større skader og derfor også bli teknisk bedre på dette arbeidet. De ser for seg at det vil øke kvaliteten totalt sett på slike jobber.

Grunnen til at vi drar frem dette nå er at det er tidsfrister som begynner å nærme seg. En påminnelse vil derfor for noen kanskje komme godt med.

Ønskes mer informasjon rundt dette temaet, samt lenke til relevante søknader, forskrifter og reglementer? I så fall har vi lagt ut en presentasjon som er tilgjengelig for våre medlemmer. Denne kan du finne på NBF.no under fanen digital verktøykasse.