Det er innført en rekke krisepakker og støtteordninger for næringslivet som følge av pandemien. Eksempler på dette er tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering, ulike låneordninger og kompensasjon til foretak for tapt omsetning.

Regjeringen har foreslått mange tiltakspakker. Disse er fulgt opp av Stortinget. Hensikten med de ulike pakkene er å avhjelpe bedrifter og næringsdrivende med negative konsekvenser og virkninger av virussituasjonen. Det er mye informasjon og mange tidsfrister å forholde seg til. Under er en oppstilling på de viktigste frister som snarlig forfaller når det gjelder de mest brukte ordningene for bransjen.

Kompensasjonsordningen ved tapt inntekt (Kontantstøtteordningen)

Dette er en tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsbortfall som følge av virussituasjonen.

Ordningen går ut på at staten gir kontantstøtte til bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen i mars, april, mai, juni, juli og august 2020. For å få kontantstøtte, må nedgangen i omsetning være minst 20 prosent i mars og minst 30 prosent i april og påfølgende måneder. Staten dekker ikke nedgangen i omsetning, men en andel av de faste kostnadene, for eksempel til husleie, strøm og forsikring. Lønnskostnader dekkes ikke. Hvor stor andelen som dekkes kommer an på nedgang i omsetning og om staten har pålagt bedriften å stenge. Staten dekker 80 prosent av nærmere angitte faste kostnader for bedrifter som ikke er pålagt stengt, multiplisert med nedgang i omsetning i prosent. I juni og juli får bedriftene dekket 70 prosent, i august 50 prosent. Kontantstøtte under 5000 kroner blir ikke utbetalt.

Kompensasjonsordningen for bedrifter avsluttes ved utgangen av august 2020. Siste frist for å sende inn søknad på kompensasjonsordningen for månedene juni, juli og august er 31. oktober 2020. Når det gjelder foregående måneder, altså mars, april og mai, var siste frist 31. juli 2020. Her er det viktig å være klar over at man kan rapportere endringer. Det vil si at endringer av mottatt tilskudd for disse tre månedene kan gjøres innen 31. oktober 2020.

Redusert arbeidsgiveravgift for tredje termin 2020

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020. Merk at arbeidsgivere ikke skal gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen, men fortsette å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. 

Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober 2020.

Foto: Unsplash.com

Refusjon for forskuttert lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere

Permitterte arbeidstakere har med virkning fra 20. mars 2020 krav på «full lønn» i 20 dager. Denne perioden er delt mellom arbeidsgiver (2 dager) og Nav (18 dager). Arbeidsgiver betaler full alminnelig lønn (ikke begrenset til 6 G) i 2 dager. Fra og med dag 3 til og med dag 20 betaler Nav kompensasjon for tapt lønn inntil 6 G (NOK 599 148). Etter dag 20 kan arbeidstaker ha dagpengerettigheter.

Lønnskompensasjonsordningen er foreslått avviklet fra 1. september 2020. Arbeidsgiverperioden er 10 dager med virkning for permitteringer som settes i verk fra og med 1. september 2020.

Lønnskompensasjon gis til alle arbeidstakere som har rett til permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven, og har fått redusert antallet dager med permitteringslønn som følge av den midlertidig reduserte arbeidsgiverperioden. 

Arbeidsgiver skal ikke forskuttere lønnskompensasjon. Dersom arbeidsgiver har forskuttert lønnskompensasjon i form av lønn i permitteringsperioder som startet før 20. april 2020, vil arbeidsgiver ha krav på refusjon for inntil 18 dager. Refusjonskravet per dag er oppad begrenset til 6 G delt på 260. Refusjonskravet må fremmes til Nav innen 31. august 2020.

Tilskuddsordning for arbeidsgivere ved avbrutt permittering

Stortinget har vedtatt å innføre en midlertidig ordning der bedrifter kan få tilskudd for å ta egne permitterte arbeidstakere tilbake i jobb. Formålet med ordningen er å redusere antallet som er permittert som en følge av virusutbruddet.

Bedrifter kan søke om et kronebeløp per månedsverk i juli og august 2020 når man tar permitterte tilbake i arbeid. Ordningen gjelder egne ansatte, som var permitterte 28. mai 2020 (før ordningen ble annonsert ved arbeidsdagens utløp), og som tas tilbake i jobb før 1. juli eller før 1. august 2020. Ordningen gjelder for juli og august i 2020. Man kan søke for begge månedene eller bare for august.

Størrelsen på det totale tilskuddet varierer avhengig av hvor mange permitterte som er tatt tilbake, stillingsprosent, permitteringsgrad og nedgang i omsetning. Søknader sendes elektronisk til Skatteetaten. De kan sendes tidligst 1. september 2020 og senest 5. november 2020.

Artikkelforfatter er Erik Ramelow Lillejord.