På Høyres landsmøte i mars lanserte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tanken om å oppheve Brukthandelloven.Ved første øyekast kan det fremstå som en forenkling som vil gagne både næringslivet og forbrukerne. Men det er ikke så enkelt, og NBF  fraråder avvikling av loven. Vi har blant annet fått LO og NHO med på laget.

NBF har vært positive til Regjeringens arbeid mot svart arbeid og økonomisk kriminalitet, og våre medlemmer har gått gjennom et stort arbeid for å tilpasse seg eksisterende lovverk.Vi mener at håndheving av brukthandelloven har vist seg å være målrettet, og bidratt til å bekjempe useriøse aktører og styrket forbrukernes interesser.

Foto: unsplash.com

I høringsutkastet sammenligner Næringsdepartementet omsetning av brukte klær med store kapitalvarer som brukte biler. All erfaring tilsier at kjøp og salg av brukte biler fra «en brakke eller kjøkkenbenken» er et arnested for svarte penger og svindel. Håndhevelse av krav til brukthandelbevilling er godt etablert og Finn.no og andre aktører jobber aktivt sammen med politiet for å rydde vekk useriøse aktører

I vårt arbeid med høringen har vi lagt til grunn at i hvert fall biler av en viss verdi må underlegges regulering. LO uttaler at «som et alternativ til å fjerne loven foreslår LO at man eventuelt kan vurdere å begrense loven til varer med høy verdi, da vil loven være til hinder for omsetning av forbruksvarer i den sirkulære økonomien».  NHO og NBF viser til at grensen for kontantoppgjør i Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er 40 000 og at et tilsvarende beløp vil oppfattes som en hensiktsmessig grense for krav om brukthandelbevilling. 

Vi er bekymret for useriøse aktørers tilstedeværelse i bruktbilomsetningen, og mener Regjeringen overdriver belastningen med dagens regelverk.  Det vil være et stort tilbakeskritt i arbeidet mot svart økonomi og for et seriøst arbeidsliv dersom brukthandelloven avvikles.  Det må eksistere et regelverk som hindrer svart økonomi, usikre biler og kontroll med forhandlere som omsetter biler for beløp over en viss størrelse