Forhandlere som selger biler for kunder (formidlingssalg) risikerer å bli holdt ansvarlig for mangler ved bilen ved forbrukerkjøp.

Medlemmer som har vært i kontakt med NBF blir overrasket når vi forteller at de kan holdes ansvarlig for mangler ved en bil de har solgt for en kunde. «Men vi er jo ikke selger av bilen. Vi har kun hatt bilen inne hos oss og annonsert den for salg. Kunden har signert som selger».

Vel, dette er likevel ikke nok til å frita forhandlere for ansvar etter forbrukerkjøpsloven.

helloquence-51716-unsplash-websize
Foto: Pixabay.com

Forhandlerens ansvar følger av forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd:

Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk med selgeren.

En forhandler kan være mer eller mindre delaktig i en salgsprosess. Salget kan ha kommet i stand ved at bilen er annonsert via forhandleren og forhandlerens representant har gitt opplysninger om bilens tilstand. Bilen kan også være gjort tilgjengelig fra forhandlerens lokaler. For en forbruker som er interessert i å kjøpe bilen, kan det derfor være uklart hvilken rolle forhandleren har.

Loven oppstiller derfor et krav om at forbrukeren må gjøres uttrykkelig oppmerksom på to forhold dersom forhandleren ikke skal ha et reklamasjonsansvar for bilen:

  1. For det første må opplyses at forhandleren kun «opptrer som mellommann». Det vil ofte fremgå ved at det informeres om at bilen «selges for» eller «på vegne av» en navngitt person.
  2. Deretter er det et krav om at forbrukeren uttrykkelig informeres som at «forhandleren ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren».

Det stilles strenge krav til klar og tydelig informasjon fra forhandlere til forbrukeren om dette, ref. «gjøres uttrykkelig oppmerksom på.» Det er vanligvis ikke nok å si at bilen er «solgt for kunde». Forbrukeren må informeres i klartekst om konsekvensen av at bilen selges for kunde, nemlig at forhandler fraskriver seg et hvert reklamasjonsansvar. Dersom det oppstår mangler ved bilen, må kravet rettes mot selgeren.

Et ytterligere forhold som er uheldig og som kan bidra til å gjøre kjøper forvirret over forhandlers rolle er når «kjøpekontrakt i forbrukerkjøp» anvendes og hvor forhandler faktisk signerer som selger. Vi anbefaler at man anvender en kontrakt som gjelder mellom to private aktører og at ikke forhandler, men den som faktisk er selger av bilen signerer som selger.

NBF har utformet et enkelt skjema som vi anbefaler at forhandler fyller ut sammen med selger og kjøper når de opptrer som mellommann. Dette sikrer at forbrukeren mottar tilstrekkelig klar informasjon om forhandlers ansvarsfraskrivelse i henhold til lovens krav. Dersom dette gjøres til en rutine, kan forhandler spare seg for både mye tid og kostnader. Da kan forhandler si til en kjøper som reklamerer på bilen: Beklager, men her må du nok henvende deg til den du kjøpte bilen av. Vi har kun opptrådt som mellommann og har ikke noe reklamasjonsansvar for bilen».

Loven sier at mellommannen er «solidarisk ansvarlig» med selger. Dersom man ikke uttrykkelig har fraskrevet seg reklamasjonsansvaret, innebærer dette at forbrukeren kan velge hvem han/hun vill holde ansvarlig for mangelen. Som oftest vil forbrukeren rette kravet mot forhandleren, da det antas å være lettere å nå frem med et krav mot en næringsdrivende enn mot en privatperson. Solidaransvaret innebærer derimot ikke at forhandleren skal bære det endelige økonomiske ansvaret. Ansvaret skal plasseres der det hører hjemme. Det kan imidlertid være en tung og tidkrevende prosess for en forhandler å drive inn et krav mot en privat selger. Dette viser hvor viktig det er å ta forbehold i disse tilfellene.

Det er NBFs sterke anbefaling at dere som forhandler tydeliggjør overfor potensielle kunder tidlig i salgsprosessen at dere kun opptrer som mellommann og at bilen selges for kunde. Ikke signer kjøpekontrakten som selger, og bruk skjemaet for ansvarsfraskrivelse ved formidlingssalg som er utarbeidet av NBF.

Skjemaet for ansvarsfraskrivelse i formidlingssalg ligger på NBFs hjemmesider under juridiske tjenester og næringsjus og kundesaker.