stig morten til bloggen
Artikkelforfatter Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i NBF.

Helt siden sommeren har norske bilavgifter vært i fokus. Først under Arendalsuka, så rundt avklaringen av innføringen av WLTP, så i mange konferanser etter statsbudsjettet og nå i november har det fortsatt etter at både KrF og Arbeiderpartiet har fremmet forslag i Stortinget om veiprising.

NBF synes at oppmerksomhet rundt våre rammebetingelser er både hyggelig og nødvendig, så lenge vi blir involvert i arbeid som skal gjøres og at det ikke tas beslutninger som kommer overraskende.

Vi har en utmerket relasjon til både Finansdepartementet og alle partiene på Stortinget, og er således godt rigget for å ha en sentral rolle når fremtidens system for avgifter på bil skal utredes.

Det absolutt mest positive signalet i høst er at det ved flere anledninger er bekreftet en enighet mellom de politiske partiene til muligheten for et bilavgiftsforlik på Stortinget. De meste sentrale politikerne har også uttalt at de ønsker at utviklingen av et nytt avgiftssystem må skje i tett samarbeid med bransjen. Nå gir ikke disse signalene i seg selv en retning på løsningen, men det viser at NBFs arbeid over tid har gitt resultater.

Slik bilavgiftene er utformet i dag, vil de ikke være bærekraftige på sikt. Engangsavgiften er under press fordi bilene regjeringen ønsker vi skal kjøpe er fritatt for avgifter. Norske bilkjøpere velger i økende grad nullutslippsbiler. Det medfører at provenyet fra engangsavgiften reduseres hvert år, og med Stortingets målsetting om bare nullutslippsbiler i 2025 vil statens inntekter fra engangsavgiften forsvinne helt.

Det NBF frykter, er ugjennomtenkte løsninger på de reduserte inntektene til staten, og at det fattes vedtak over bordet i Stortinget uten konsekvensutredninger. Næringslivet, staten og forbrukerne er avhengig av forutsigbarhet. Derfor må arbeidet med å utforme et nytt bærekraftig avgiftssystem, starte nå. Overgangen må skje planlagt, utredet og med bred forankring hos organisasjonene i sektoren.

NBF mener at det må settes i gang en offentlig utredning om bilavgiftssystemet raskt. En slik utredning må både se på engangsavgiften og bruksavgiftene, f.eks. gjennom dynamisk veiprising. Det nye avgiftssystemet må baseres på teknologinøytralitet og tydelig stimulere til ønsket atferd.

Erfaringer fra siste tiår med endringer i engangsavgiften viser at avgiftssystemet virker og påvirker nybilkjøperne til å velge biler med lavere utslipp. Denne muligheten må videreføres i et nytt, fremtidsrettet og teknologinøytralt avgiftssystem. Alle kjøretøy må omfattes av avgiftssystemet.