Arbeidsgiver-, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene ble 18. desember enige om ny IA-avtale. Målsetningene er å få ned sykefraværet med 10 prosent samt å redusere antallet som faller fra arbeidslivet. 

Verken bedrifter i bilbransjen eller andre bransjer må tegne avtale på bedriftsnivå.  I tillegg blir det utviklet bedre, mer tilgjengelige verktøy, og utvalgte bransjer får ekstra oppfølging. 

Flere sektorer, bransjer (inkl. bilbransjen) og virksomheter har et lavt sykefravær.  I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.  

Sykefraværsoppfølgingen retter seg inn på to hovedsatsinger:   

  1. Forebyggende arbeidsmiljø   
  1. Oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær   

Både fra statistikken og fra bedriftene vet vi at det er de lange sykefraværene, og de hyppig gjentagende sykefraværene, som er mest utfordrende. Derfor har denne avtalen kraftfulle virkemidler for å ta tak i nettopp slike sykefravær.   

Virkemidler 

  • Arbeidslivssentrene består, og blir nå tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. 
  • Det legges til rette for at bedriften og de tillitsvalgte kan jobbe godt sammen for redusert fravær.  
  • Det skal utvikles en samlet nettbasert portal med informasjon, anbefalinger og veivisingsmateriell for virksomhetene. Portalen skal være brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med. 
  • Egne bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær. 
  • Økt satsing på opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. 

Konkret for bedriftene vil de merke følgende:  

  • De vil oppleve å få god tilgang på konkret kunnskap om hva de bør gjøre, i sin bransje, for å redusere sykefraværet  
  • De vil få tilgang til eksperthjelp og mulighet til kompetansetiltak ved de lange og krevende sykefraværssakene  
  • Den nye avtalen tydeliggjør at arbeidsplassen er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte som sammen skal gjøre jobben.  

Virkemidlene er ikke ferdig utarbeidet ennå, og første halvår av 2019 vil brukes til å etablere nye arbeidsmåter. 

Du kan lese hele IA-avtalen her (Regjeringen.no) 

Les mer om IA-avtalen på nho.no