Som bransjen er kjent med er situasjonen for enkeltgodkjenning av tyngre kjøretøy utfordrende for tiden. Bilimportørene (BIL), NBF, Påbyggergruppen og enkeltaktører har med økende ventetid for enkeltgodkjenning vært tett på Statens vegvesen (Svv).

Vi viser for øvrig til artikkel i Yrkesbil sist fredag som på mange måte oppsummerer situasjonen.

I går, 12. august, ble det gjennomført et samarbeidsmøte med Statens vegvesen hvor sentral ledelse i Statens vegvesen var til stede og hvor bransjen på forhånd har krevet en konkret tiltaksplan for å få ned ventetiden i sentral dokumentenhet (TS0).

Foruten BIL, NBF og Påbyggergruppen var også forbundsleder Tore Velten og fagsjef teknikk Dag Nordvik fra NLF invitert med fra bransjen. NLF uttrykte bekymring på vegne av sine medlemmer, hvor det har til dels store konsekvenser dersom en ny bil blir vesentlig forsinket fra leverandør.


TS0 – Sentral dokumentgodkjenning

Kort oppsummert har ventetiden for dokumentgodkjenning i sommer vært oppe i 17 virkedager, mot en ambisjon om to dager.
Per 11. august er ventetiden nede i ni dager, forventet åtte innen utgangen av den 13. august.

Leder for region vest i Svv og leder av TS0 forsikrer at behandlingstiden innen utgangen av august skal være på målsatt nivå.

Tiltak som er iverksatt er å trekke kapasitet fra hallkontroll inn i dokumentenheten, samt at kapasitet fra utekontroll nå er trukket inn i hall. I følge oversikt fra Svv kjører man nå med betydelig overkapasitet i forhold til antall innkomne saker, noe som raskt skal ta ned ventetiden.

Behandlingstiden for en bil er ca 20 minutter i TS0 dersom all dokumentasjon er på plass. Derimot erfarer Svv at det fortsatt brukes mye tid på ufullstendig dokumentasjon, hvilket forsinker prosessen betydelig. Her er det viktig at vi i bransjen også sørger for å ha kompetanse og dokumenter i orden ved innsendelse.

De mest utfordrende kjøretøyene er tungtrekkere hvor man må påregne vesentlig lengre behandlingstid (her er det erfaringsmessig snakk om dager).

Foto: pixabay.com

TS1 – Kontroll i hall

Også for kontroll i hall har det tidvis vært utfordringer mht. kapasitet.
Gjennomsnittlig ventetid var per uke 32 på 11 dager.

Her er det store variasjoner, fra en dag på Risløkka til 35 dager i Harstad.
Svv har nå daglig oppdatering og oppfølging av produksjon og kapasitet og også her forventes det noe reduksjon i ventetid.

Svv har en ambisjon om at samlet ventetid fra innsending av dokumenter til bil er registrert ikke skal overstige 14 dager.

Svv vil også se på muligheten for at aktør for egne biler i kø internt skal kunne omprioriteres, slik at hastesaker kan gå foran.
Info vil følge fra Svv.

NBF følger situasjonen tett!