NAF hevder at avgiftsøkninger som påløper etter avtalt levering må dekkes av forhandler. Dette mener NBF er feil.

NBF-advokat Henrik O. Melsom. Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

Skatter og avgifter påløper i omfang og på det tidspunkt myndighetene bestemmer. 

Hovedregelen er at det er kjøper som må betale disse avgiftene, jf Merverdiavgfiftsloven § 22- 1, jf merverdihåndbokens merknader til bestemmelsen. 

Dersom disse avgiftene påløper på et tidspunkt der bilen er i forsinkelse, er det rettslig sett mulig for kjøper å fremme krav om erstatning etter bestemmelsene i Forbrukerkjøpsloven § 24 1. ledd. 

Et grunnleggende vilkår er at det foreligger et økonomisk tap på selgers hånd som skyldes forsinkelsen. Det er imidlertid ikke gitt at en kan si at påløpte offentlige avgifter har sin årsak i at bilen er forsinket. 

Uansett går selger fri erstatningansvar etter Forbrukekjøpsloven § 24 2. ledd fordi årsaken til forsinkelsen ligger utenfor selgers kontroll (kontrollansvaret) 

Dette begrunnes i kjente forhold som vedvarende chipmangel i produksjonen, tidligere og pågående pandemi med tilhørende svikt i produksjon av andre delekomponenter, logistikk og transportproblemer i Europa og verden ellers og selvsagt krigen i Ukraina.  

Dette er løpende forhold som selger på ingen måte har, eller hittil har hatt, mulighet til å forutse og overvinne følgene av. 

NBFs syn er følgelig at kjøper må betale de pålagte offentlige avgifter som måtte gjelde på det tidspunktet avgiftene forfaller, som altså er leverings/registreringstidspunktet. 

Kjøper har imidlertid flere muligheter til å gå vederlagsfritt ut av kjøpekontrakten: 

  • Der kjøpesummen øker med mer 6 % 
  • Der bilen er forsinket og kjøper har gitt tilleggsfrist i henhold til Forbrukerkjøpsloven § 6 jf § 23 1. ledd. 

Dersom økte kostnader i form av offentlige avgifter på kjøpers hånd blir for dyrt for kjøper, finnes altså muligheter for kjøper til å gå fra avtalen. 

Når det er sagt erfarer vi at våre medlemmer prøver å løse disse utfordringene sammen med kunden på best mulig måte gitt de rådende omstendighetene. 
Myndighetene har brakt både kjøper og selger i en vanskelig situasjon – på verst tenkelig tidspunkt. 

NBF mener følgelig at den beste måten å løse disse utfordringene på er gjennom å finne minnelige løsninger mellom partene der både kjøper og selger kommer noenlunde helskinnet ut i den andre enden….. 

NBF arrangerer frokostmøte for sine medlemsbedrifter med dette temaet onsdag 14. desember. NBF-medlemmer kan melde seg på her >