For flere stillinger i bilbransjen kan det være en nødvendig eller absolutt forutsetning at arbeidstaker har førerkort. En mekaniker må kunne kjøre biler inn og ut av verkstedhallen og rundt på verkstedets område, han må kunne prøvekjøre for å avdekke feil og i ettertid av reparasjonen for å konkludere med om reparasjonen var vellykket. For andre stillinger så vil førerkort være mindre relevant og betydningen vil ofte knytte seg til arbeidstakers transportbehov for å komme til og fra arbeid. En bilselger kan ha behov for førerkort, for å kunne demonstrere bilen og delta i prøvekjøring.

Foto: Pixabay.com

Dersom en arbeidstaker, som trenger førerkort for å utføre jobben sin, av ulike grunner får inndratt dette, så skaper dette utfordringer i arbeidsforholdet. Arbeidstaker kan da ikke kan utføre viktige funksjoner av sin jobb i den perioden inndragelsen gjelder. Noen arbeidsgivere vurderer da å si opp den ansatte fordi han eller hun ikke lenger har førerkort. Det er likevel ingen automatikk i at tap av førerkort medfører rett til oppsigelse av den ansatte. Dette gjelder selv om det er inntatt en klausul i arbeidskontrakten om at førerkort er en forutsetning for stillingen som eks. mekaniker.

Jeg skal forklare hvorfor det ikke er rett frem her og hvilke konkrete vurderinger som må gjøres av arbeidsgiver før man beslutter om det er grunnlag for oppsigelse.

Arbeidsmiljøloven krever «saklig grunn» for at arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker.

Arbeidsgiver kan fort tenke at tap av førerkort må utgjør en «saklig grunn»  – og i noen tilfeller vil det være riktig. Det er ikke avgjørende for oppsigelsesvurderingen at det er inntatt en «førerkortklausul» i arbeidskontrakten, da det uansett kan fremstå så åpenbart at førerkort er en nødvendig forutsetning for jobben uten at en slik klausul er inntatt. En førerkortklausul kan imidlertid bevisstgjøre arbeidstaker og på forhånd understreke at tap av førerkort kan få betydning for arbeidsforholdet. Da er den ansatte uttrykkelig gjort oppmerksom på hvor viktig dette er for arbeidsforholdet hans eller hennes, og på den måten kan klausulen virke holdningsskapende. Er førerkort en absolutt forutsetning for å fylle stillingen, vil et tap bety at arbeidstaker ikke lenger kan oppfylle sin del av arbeidsavtalen og som utgangspunkt er det arbeidstaker som må bære risikoen for dette.

Særlig ved mer kortvarige inndragningssituasjoner vil det måtte foretas en konkret vurdering om det er grunnlag for oppsigelse. Vi sier at det foretas en interesseavveining mellom arbeidsgivers behov for å gå til oppsigelse av den ansatte på den ene siden og arbeidstakers behov for å beholde jobben på den andre siden. Utfallet av denne interesseavveiningen er avgjørende for hvorvidt oppsigelse anses som et riktig utfall.

Ved siden av inndragningsperiodens lengde og spørsmålet om hvor mye arbeidstakeren er å bebreide, så vil det være relevant å se hvordan bedriften som sådan rammes av at arbeidstaker ikke kan kjøre bil.

Er inndragning av førerkort kun for en kort periode og arbeidstaker fremdeles kan utføre vesentlige deler av sitt arbeid, så må dette tillegges vekt. Har bedriften mulighet til å tilpasse arbeidet til den ansatte for perioden han ikke har førerkort, så er dette også relevant moment. Det kan for eksempel være lettere for en større bedrift med mange ansatte å tilrettelegge arbeidet for en periode ved at prøvekjøring av biler og kjøring inn og ut i verkstedhallen utføres av andre på verkstedet, mens det kan være mer belastende på et mindre verksted som ikke har så mange ansatte og hvor dette vil merkes på bunnlinjen. Desto lenger periode den ansatte er uten førerkort, jo mer byrdefullt vil  det være å skulle tilpasse arbeidsplassen for den aktuelle ansatte, da dette vil kunne gå ut over de øvrige ansatte, organiseringen av arbeidet og til slutt bedriftens økonomi. Hvor mye det er å bebreide arbeidstaker for tap av førerkortet vil også kunne gjenspeile seg i hvor lenge han eller hun må være uten førerkort.

Momenter som hvor lenge den ansatte har jobbet i bedriften og om det er første forseelse eller gjentakende, vil også være relevante år det vurderes hvor langt bedriften må strekke seg for å beholde den ansatte i arbeid eller om det grunnlag for å oppsigelse. 

Kort oppsummert:

At arbeidstaker får inndratt førerkortet kan være grunn til å si opp vedkommende, men ikke alltid. Arbeidsgiver må se om det finnes alternativer til oppsigelse, som ikke er for byrdefulle for bedriften og gjøre en konkret helhetsvurdering basert på de momenter jeg har nevnt over.

Står du overfor en lignende problemstilling i bedriften og har behov for å få saken vurdert av advokat? Da kan du som er NBF-medlem kontakte en av advokatene i NBF. Advokatbistand er inkludert i medlemskapet.