De siste månedene har NBF mottatt flere henvendelser fra våre medlemsbedrifter der man ved stikkprøvekontroller eller tilsyn fra Statens vegvesen har fått årsprøvekjennemerker inndratt fordi man ikke har fulgt gjeldende regelverk.  

I 2015 lagde NBF en veileder for bruk av årsprøvekjennemerker i samarbeid med Statens vegvesen, for å tydeliggjøre og forenkle forståelsen av regelverket knyttet til bruk av årsprøvekjennemerker. Veilederen ble revidert i november 2020 for å fange opp noen små endringer knyttet bl.a. til bruk av digital kjøreseddel.

Veilederen finnes i NBF-medlemmers digitale verktøykasse.

I NBF har vi de siste månedene fått flere henvendelser der bedrifter både har misforstått og brutt regelverket og har fått prøvekjennemerkene inndratt, som er en av sanksjonsmulighetene Statens vegvesen har når det avdekkes brudd på regelverket.

De regelbruddene som gjøres er ofte gjengangere og er enkle å unngå, og de vanligste årsakene til inndragning av årsprøvekjennemerker i de tilfellene vi har fått rapportert er:

  • Å benytte prøvekjennemerker på kjøretøy som ikke er avregistrert. Husk at kjøretøyet må være avregistrert i Autosys kjøretøy, det er ikke tilstrekkelig kun å demontere de ordinære skiltene.
  • Man unnlater å fylle ut kjøresedler, og arkiverer ikke kopier av kjøresedler lenge nok. Husk at det alltid skal skrives kjøreseddel, og disse skal arkiveres for mulig etterkontroll ved tilsyn. Her er Statens vegvesen sin tjeneste for digitale kjøresedler et svært godt verktøy, som også automatisk arkiverer kjøresedlene ihht. regelverket.
  • Dersom man ikke dokumenterer at man har nok bruk av årsprøvekjennemerkene man disponerer kan man risikere at ett eller flere sett med kjennemerker inndras. Det skal kunne dokumenteres at man har behov for det antall kjennemerker man disponerer, og her er arkiverte kjøresedler et avgjørende verktøy for å dokumentere jevnlig bruk og behov.
  • Man følger ikke retningslinjene for de ulike bruksområdene. Husk at når kjøringen skjer i prøve-/ demonstrasjonsøyemed skal brukens varighet ikke overstige 24 timer for hver enkelt kunde og hvert enkelt kjøretøy. Det er ikke tillatt å fylle ut flere kjøresedler, hver med varighet på 24 timer, og så la en kunde bruke årsprøvekjennemerket ut over 24 timer.

Retningslinjene for alle de ulike bruksområdene er tydelig beskrevet i NBFs veileder.

Alle som er tildelt årsprøvekjennemerker har mottatt komplett regelverk fra Statens vegvesen, men NBFs veileder for bruk av årsprøvekjennemerker gir en kortfattet og lett tilgjengelig veiledning i hverdagen, som gjør det enkelt å følge regelverket og unngå risikoen for inndragning av årsprøvekjennemerkene.

Oppdatert veileder finner du som NBF-medlem i din digitale verktøykasse, under bilsalg >