Vi får nå flere henvendelser fra medlemsbedrifter der kunden melder at de vil avbestille inngått kjøp av bil. Hvordan skal forhandlerne forholde seg i slike situasjoner? 

Forbrukerkjøp 

Forbrukerkunder har rett til å avbestille, det vil si gå fra kontrakten før levering. Kunden behøver ikke begrunne sin avbestilling. Avbestillingsretten fraviker hovedregelen om at kontrakter ikke skal brytes. Derfor er forhandleren gitt rett til erstatning i slike tilfeller. 

Foto: unsplash.com

Forhandleren har ved avbestilling krav på å få dekket det økonomiske tapet avbestillingen påfører ham. Det må altså være årsakssammenheng mellom tapet og avbestillingen. Er det avtalt avbestillingsgebyr, slik som i NBFs standard kjøpekontrakt, kan forhandleren kreve dette. Merk likevel at forbrukerkjøpsloven fastsetter at avbestillingsgebyret ikke må overskride det reelle økonomiske tapet. NBFs standard kjøpekontrakt har en klausul om normaltapserstatning på 8% av kjøpesummen, og denne satsen er satt fordi vi mener den i de aller fleste tilfeller vil være i overensstemmelse med loven, det vil si ikke overstige det reelle økonomiske tapet. Vi anbefaler derfor at de som har en slik bestemmelse i sine kontrakter, fremmer krav om dette overfor den avbestillende kunden.  

Ettersom ikke alle har avtalt et standard avbestillingsgebyr og ettersom det kan være nødvendig å sjekke om avbestillingsgebyret er for høyt, skal det nedenfor gjennomgås hvordan det økonomiske tapet ved avbestilling beregnes. 

Det økonomiske tapet ved avbestilt nybil utgjør i alle fall fortjenestetapet. Noen ganger kan man tenke seg at tapet blir større, nemlig hvor man ikke får solgt bilen for samme pris til en annen kunde. NBF-advokatene mener dette er en del av det økonomiske tapet, men det er ikke avklart rettslig. I tillegg kan forhandleren kreve annet tap, for eksempel knyttet til annonsering og lagerleie. Alle tapsposter må kunne dokumenteres. 

Ved avbestilling av bruktbil er situasjonen en litt annen. Forhandleren kan kreve økonomiske tapsposter som har årsakssammenheng med avbestillingen. Aktuelle poster kan være annonsering, ny klargjøring og lagerleie. Alle tapsposter må kunne dokumenteres. Det er fastslått i rettspraksis at man ved avbestilt bruktbil ikke kan kreve dekket fortjenestetapet, med mindre forhandleren kan dokumentere at han ved forsvarlig dekningssalg har oppnådd en lavere pris for bilen enn han hadde avtalt med kunden som avbestilte. Da er dette et fortjenestetap forhandleren kan kreve dekket. Alle tapsposter må også her kunne dokumenteres. 

Næringskjøp 

Den klare hovedregelen er at en kunde som er næringsdrivende ikke har rett til å avbestille. Gjør han det likevel, vil det bli å regne som kontraktsbrudd. Forhandleren vil da kunne kreve at kjøpet fastholdes. Unntak gjelder i henhold til kjøpsloven kun der selve betalingen hindres, typisk gjennom stans i samferdsel eller betalingsformidlingen. Per i dag har ikke korona-pandemien ført til slike hindringer for betalingen. Det må etter kjøpsloven dreie seg om hindringer utenfor kundens kontroll, og det betyr at det skal mye til før dette unntaket får anvendelse.  

Ved næringskjøp er det avtalefrihet, og det må derfor sjekkes om de konkrete kontraktene inneholder avvikende regulering, for eksempel avbestillingsrett. NBFs standard kjøpekontrakt for næringskjøp gir ikke avbestillingsrett, og fastsetter normaltapserstatning på 10% av avtalt pris for bil med utstyr om kunden bryter avtalen. 

Kan kunden påberope seg force majeure? 

Force majeure – ofte også kalt Act of God, for å understreke at det er snakk om en klar unntaksregel – er sjelden aktuelt som grunnlag for bortfall eller utsettelse av kontraktsforpliktelser når kontraktsforpliktelsen går ut på å betale. Hindringer i selve betalingsformidlingen kan være force majeure. Dersom imidlertid kunden påberoper seg manglende eller svak betalingsevne, er dette meget sjelden å regne som force majeure. Det kan i sin ytterste konsekvens gi grunnlag for gjeldsforhandling, insolvensbehandling eller liknende, men det er en annen sak. Da må man i så fall følge det regelverket som gjelder slike situasjoner.  

Artikkelforfatter er NBF-advokat Anna E. Nordbø