Har du gyldig prøvetidsklausul i ansettelseskontrakten og bruker du prøvetiden riktig? Er det forresten fritt frem å si opp en ansatt i prøvetiden? Vi ser at det foreligger flere misforståelser rundt prøvetid. Her skal jeg prøve å oppklare noen av dem.

mechanical-1419946__340 (002)
Foto: Pixabay.com

Hvorfor prøvetid?

Prøvetidens formål er at arbeidsgiver i en begrenset periode vil kunne prøve hvorvidt arbeidstakeren er rette vedkommende i stillingen og avklarere hvorvidt vedkommende har de tilstrekkelige forutsetninger og kompetanse for å fungere i stillingen. Tilsvarende kan arbeidstaker i denne perioden vurdere om dette er rett jobb for vedkommende og en jobb han eller hun ønsker å være i.

Prøvetid skal avtales skriftlig!

Dette uthever jeg til et eget punkt, da vi ser enkelte arbeidsgivere tror det er greit å avtale prøvetid muntlig eller blir overrasket over at ansettelseskontrakten de bruker ikke inneholder noen klausul om prøvetid. Er ikke prøvetid avtalt skriftlig, så gjelder det ingen prøvetid. Da har arbeidstaker samme rettigheter som ansatte utenfor prøvetid, dvs. nyter samme stillingsvern, lengre oppsigelsesfrister iht. arbeidsmiljølovens regler, herunder rett til å stå i stilling ved rettslige prosesser i etterkant av en oppsigelse.

Hvor lang prøvetid?

Prøvetid kan avtales i inntil 6 måneder. I denne perioden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale. Vi ser at arbeidsgivere innimellom bruker kortere prøvetid på f.eks 3 måneder. Det er ikke forbudt, men etter min vurdering er det ingen god grunn for arbeidsgiver til å avtale kortere prøvetid enn loven og tariffavtaler gir adgang til. Det vil gi dere kortere tid til opplæring og til å vurdere hvorvidt arbeidstaker er egnet til arbeidet.

Hva hvis arbeidstakeren er syk eller har mye fravær i prøvetiden?

Dersom arbeidstaker er syk eller har mye fravær i prøvetiden, så kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden med en lengde tilsvarende fraværet. Forutsetninger for dette er at denne adgangen er skriftlig avtalt med den ansatte og arbeidsgiver gir den ansatte skriftlig beskjed om forlengelse før utløpet av prøvetiden. Har man ikke en slik klausul i avtalen, så kan arbeidsgiver heller ikke forlenge prøvetiden i fraværstilfellene. Det er ikke adgang til å forlengelse av prøvetid ved fravær som er forårsaket av arbeidsgiver, eks. kurs som arbeidsgiver sender arbeidstaker på el. 

Er det fritt frem å si opp noen i prøvetiden?

Det hender vi får dette spørsmålet og enkelte blir overrasket når vi sier at prøvetidsansatte er fast ansatt fra dag 1. Det er ikke fritt frem å si opp en ansatt i prøvetid ut i fra eget forgodtbefinnende. Det må fremdeles være en berettiget grunn til oppsigelsen, selv om adgangen til å si opp i prøvetiden er noe romsligere enn utenfor prøvetiden. Arbeidsmiljøloven oppgir følgende grunner til oppsigelse av arbeidstaker i prøvetiden: «Arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet». Både mangelfulle faglige og personlige egenskaper kan altså gi grunnlag for oppsigelse.

Men arbeidsgiver har også plikter i prøvetiden og det er viktig. Det forutsettes at arbeidstakeren gis særlig instruksjon, opplæring og tilbakemelding i prøvetiden. Gjøres ikke dette på en tilstrekkelig god måte eller oppfølgningen er udokumentert, vil det ikke foreligge tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse. Den ansatte må følges opp jevnlig dersom han eller hun ikke møter de forventninger som stilles til arbeidet i prøvetiden. Kommer vedkommende hyppig for sent, utviser dårlige holdninger og/eller slurver i arbeidet, så må dette tidlig tas opp med arbeidstakeren, slik at han eller hun har mulighet til å innrette seg og utføre jobben i henhold til arbeidsgivers forventninger. Det er viktig at oppfølgingsmøter avholdes jevnlig og dokumenteres med gode referater. Hensikten med disse møtene er jo at arbeidstaker skal fungere i arbeidet.

Nedbemanning kan også gi grunnlag for oppsigelse av prøvetidsansatt, men her som ellers må det foreligge saklig grunn. Dersom nedbemanning anfører, kan det stilles spørsmål ved om bedriften faktisk står overfor et reelt behov for nedbemanning når de kort tid i forveien vurderte et behov for å ansette vedkommende.

Det er fremdeles arbeidsgiver, her som ellers, som har bevisbyrden for at det foreligger grunnlag for oppsigelse.

Hvilke rettigheter har arbeidstakeren ved oppsigelse i prøvetiden?

Arbeidstaker som blir sagt opp i prøvetiden har samme rettigheter til å kreve forhandlinger i etterkant av oppsigelse og påberope seg at oppsigelsen ikke er gyldig samt kreve erstatning.

Arbeidstaker har imidlertid ikke rett til å stå i stilling under forhandlinger eller i en rettslig prosess slik hovedregelen er for ansatte utenfor prøvetid. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, dersom søksmål reises innen fristen i aml § 17.4. Denne vurdering tilligger altså domstolene.

Kan man avtale ny prøvetid ved endring av stilling i eksisterende arbeidsforhold?

I utgangspunktet vil arbeidsgiver allerede ha sett hva arbeidstaker er god for etter utløpet av prøvetiden og dette er hele formålet med prøvetiden. Dersom det er snakk om å ansette personen i en vesentlig forskjellig stilling enn vedkommende opprinnelig ble ansatt i, så kan det være grunnlag til å avtale ny prøvetid. Dette gjelder særlig dersom vedkommende ved prøvetidsavtalen beholder rett til å gå tilbake til tidligere stilling. Et eksempel hvor lagmannsretten har konkludert med adgang til ny prøvetid, er hvor en mekaniker får tilbud om stilling som verksmester. Det ble vurdert at verksmester-stillingen innebar vesentlig forskjellige oppgaver enn en mekanikerstilling og ga arbeidsgiver et reelt behov for å se om vedkommende var egnet i stillingen. Ved vurdering av om det foreligger «vesentlig forskjellige oppgaver» er det ikke tilstrekkelig å endre tittel eller gjøre små endringer i arbeidsoppgaver. Det er realiteten i innholdet i stillingen som avgjør hvorvidt stillingene skiller seg så vesentlig fra hverandre. Ved ansettelse av en vikar i fast stilling etter vikariatet, kan det ikke avtales ny prøvetid.

Vanlig prøvetidsklausul i ansettelseskontrakter:

Prøvetid: For stillingen gjelder en prøvetid på 6 måneder, jf. arbeidsmiljøloven §15-6. I prøveperioden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 7.  

Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan prøvetiden forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6 (4). Arbeidsgiver skal skriftlig orientere arbeidstaker om en slik eventuell betingelse innen utløpet av prøvetiden.

Dersom en medlemsbedrift har behov for rådgivning i tariff- eller personalsaker kan dere også kontakte advokatene i NBF. Dette er helt kostnadsfritt for alle NBFs medlemsbedrifter.

Innenfor arbeidsrett står Line Dolles og Hans Tore Hagland klare til å bistå.

line kontaktkort

hans tore kontaktkort