NBF har sammen med Bilimportørenes Landsforening, Autoretur og Norges Biloppsamleres Forening skrevet brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og påpekt kritiske forhold rundt håndtering- og bruktsalg av høyenergibatterier, som myndighetene må vurdere å lovregulere.

Foto: Shutterstock.com

En brann i et høyenergibatteri er eksplosiv og svært krevende å slukke pga den kjemiske prosessen som oppstår. Et skadet høyenergibatteri kan betraktes som en ustabil brannkilde og et slikt batteri representerer utvilsomt en sikkerhetsrisiko.

Det er tillatt å selge brukte uskadde høyenergibatterier for innmontering i tilsvarende bilmodeller, og til enhver tid tilbyr norske bildemonteringsbedrifter en mengde brukte høyenergibatterier tilhørende ulike el- og hybridmodeller. Svært ofte havner disse bilene hos bildemonteringsbedriftene fordi de er kollisjonsskadet og innløst av forsikringsselskapene.

Tilstanden til disse høyenergibatteriene er ofte ikke avklart før el-/hybridbilene fraktes til bildemonteringsbedriftene, og den enkelte bildemonteringsbedrift har i dag ikke den kompetansen som kreves for å kunne fastslå batteriets tilstand.

Markedet for brukte høyenergibatterier er økende. Særlig bekymringsfullt er det å registrere at stadig flere privatpersoner benytter disse batteriene til privat strømlagring. Selv med stabile høyenergibatterier er slike private installasjoner kritiske da det er svært kunnskapskrevende å installere dette på en sikker måte, men særlig bekymringsfullt er det med tanke på at ustabile høyenergibatterier kan bli omsatt til bruk i slike installasjoner.

Fra en potensiell skade oppstår på et høyenergibatteri til batteriet eventuelt omsettes brukt er det flere forhold som må ivaretas. I brevet til DSB beskrives problemstillingene og det skisseres hvordan disse bør løses. Følgende punkter mener NBF er særlige kritiske;

  • Tilsynelatende små kollisjonsskader kan resultere i batteriskader som gjør høyenergibatteriet ustabilt. Så lenge batteritilstanden er uavklart bør batteriene betraktes som ustabile og frakt av disse kollisjonsskadede bilene bør da alltid skje i henhold til forskrift om landtransport av farlig gods.
  • Kollisjonsskadede biler blir ofte fraktet til bilskadeverksteder, bildemonteringsbedrifter eller til andre steder. I alle tilfeller der tilstanden til høyenergibatteriet ikke er avklart må slike biler kun fraktes til verksteder eller biloppsamlingsplasser som er kompetente til å håndtere de, og bilene må alltid plasseres ute og da helst på eget lukket område, og merkes på egnet måte.
  • I en del tilfeller blir aldri tilstanden til høyenergibatteriet avklart. Et høyenergibatteri i en kollisjonsskadet bil, og generelt batterier man mistenker kan ha skader eller defekter, må alltid analyseres av kompetente personer som kan fastslå tilstanden på batteriet.
  • Brukte høyenergibatterier omsettes i dag uten at tilstanden til batteriet alltid er avklart. Ingen høyenergibatterier skal fraktes til bildemonteringsbedrifter før tilstanden til batteriet er avklart. Det er kun uskadde høyenergibatterier man må tillate at omsettes brukt og disse må kun selges av godkjente- og sertifiserte bildemonteringsbedrifter, til profesjonelle aktører som kan dokumentere at de er kompetente.
  • Norges Biloppsamleres Forening stiller opplæringskrav til sine godkjente og sertifiserte medlemmer i bildemonteringsbransjen, men langt ifra alle bildemonteringsbedrifter er medlemmer der og mange har derfor ikke nødvendig kompetanse. Alle aktører som skal håndtere høyenergibatterier må ha nødvendig opplæring og kunnskap.