Barne- og likestillingsdepartementet kunngjorde i dag at forbrukerapparatet skal omorganiseres. Forbrukerrådet skal ikke lenger håndtere forbrukerklager.

Regjeringen har besluttet at all klagebehandling som i dag skjer hos Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget skal legges under Forbrukertilsynet. Samtidig skal Forbrukertilsynet fortsatt ha tilsynsoppgavene de har i dag. Departementet fremhever at dette blant annet gjøres for å sikre en mer effektiv klagebehandling. Dette er det grunn til å hilse velkommen.

I dag har Forbrukerrådet ansvar for behandling av forbrukerklager i første hånd samtidig som de opptrer som «vaktbikkje» for forbrukerne som gruppe. NBF har ved flere anledninger påpekt at denne dobbeltrollen er uheldig, fordi det kan stilles spørsmålstegn ved Forbrukerrådets uavhengighet i klagebehandlingen der en forbruker står mot en næringsdrivende. Dette gjelder særlig når Forbrukerrådet skal mekle. Mange av våre medlemsbedrifter har vært i tvil om Forbrukerrådets uavhengighet i meklingsrunden. At klagebehandlingen (og herunder meklingen) nå løftes ut av Forbrukerrådet kan derfor være positivt. Et annet positivt aspekt ved omleggingen er at man unngår den usikkerheten som i dag råder om hvem som har ansvar for hva innen forbrukerapparatet.

Detaljer omkring den fremtidige organiseringen er foreløpig ikke kjent. Saken har stor betydning for NBFs medlemsbedrifter, og NBF vil derfor følge saken nøye.