Leietaker skal sørge for vedlikehold og service på bilen han leaser. Hvilke konsekvenser får det at leietaker misligholder denne plikten? Hvordan beregner man påkost for mangelfull service?

Både i henhold til leasingavtalen og dokumentet «service- og vedlikeholdsforpliktelsen», har leietaker en plikt til fortløpende å vedlikeholde bilen og overholde serviceintervallene. Leietaker disponerer en bil han ikke eier, men som han på et tidspunkt skal levere tilbake i god stand. Har bilen slitasje utover det normale (jf. Retningslinjer for unormal slitasje), må leietaker betale for dette i henhold til takst. At biler skal gjennomgå årlig service må anses som allmennkunnskap og fremgår uansett av bilens servicehefte/evt. elektronisk varsling i bilen.

bilnøkler-websize
Foto: Pixabay.com

Likevel skjer det at biler tilbakeleveres etter endt leieperiode med mangelfull servicehistorikk. Betydningen av misligholdet kan variere, noen biler har ikke hatt en eneste service i løpet av 3 år. Andre kan ha overkjørt intervallet med et mindre antall km/uker. Misligholder leietaker plikten til vedlikehold, har forhandler rett til å kreve han for det økonomiske tapet som følge av misligholdet. Men hvordan beregner man det økonomiske tapet av unnlatt service?

Av service- og vedlikeholdsforpliktelsen pkt 2.6 fremgår uttrykkelig hvilke konsekvensen brudd på vedlikeholdsforpliktelser kan ha:
2.6 Dersom leietaker ikke følger bestemmelsene i denne service- og vedlikeholdsforpliktelse kan:
a) Leasingavtalen sies opp av eier.
b) Kostnadene for utelatte servicer kreves dekket.
c) Garanti fra produsent falle helt eller delvis bort.
Dersom en garanti faller bort på grunn av leietakers manglende oppfølgning av service- og vedlikeholdsforpliktelser, plikter leietaker å erstatte:
1. Kostnadene for reparasjoner som garantien ellers ville dekke
2. Bilens verdiforringelse i forhold til tilsvarende biler som har komplett servicehistorikk.

Oppsigelse som følge av manglende service kan kun leasingselskapet som eier gjøre. Forhandler krever imidlertid inn påkost og kan for det første kreve selve kostnadene for utelatte servicer dekket.

Konsekvensen av å oversitte fristene for service, kan også føre til at garantien fra produsent kan falle helt eller delvis bort. Leietaker plikter i de tilfeller å erstatte kostnader for reparasjoner som garantien ellers ville dekke. Behovet for slike reparasjoner vil ikke alltid vise seg på tilbakeleveringstidspunktet. Forhandler får imidlertid tilbake en bil som har hatt mangelfullt vedlikehold, og hvor det hefter en risiko for latente skader som kan vise seg på et senere tidspunkt. Potensielle skader som ikke kan identifiseres på tilbakeleveringstidspunktet kan man ikke beløpsfastsette på forhånd ved å sette av f.eks kr 40 000,- til mulige senere reparasjoner. Man kan ta forbehold om å komme tilbake med reklamasjon overfor kunden dersom skader senere oppstår på grunn av kundens manglende vedlikehold. Dette er lite praktisk, da oppgjøret foregår ved tilbakelevering og begge parter ønsker å få saken ut av verden.

Bilen vil derimot ha en redusert verdi ved videresalg i forhold til tilsvarende biler som har komplett servicehistorikk. Selger må opplyse om manglende service ved videresalg. Ved videresalg til forbruker gjelder forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister på inntil 5 år og mange forhandlere vurderer risikoen som for stor til å selge disse bilene til forbruker og måtte innestå for latente skader som skyldes manglende vedlikehold. Biler som har mangelfull servicehistorikk vil derfor i mange tilfeller selges videre til oppkjøpere, som med sin bilkunnskap vurderer den risikoen manglende service og eventuelt bortfall av garanti, utgjør, og prissetter bilen deretter. Differansen mellom den pris som oppkjøper er villige til å gi og hva tilsvarende biler med komplett servicehistorikk kan selges for i markedet representerer det økonomiske tapet som skyldes mangelfull service.  Dersom dette tapet kan dokumenteres, vil det kunne kreves erstattet av leietaker.

Husk at NBF-advokatene gir medlemsbedriftene juridisk rådgivning i konkrete saker. NBF-advokatene arrangerer også kurs, med sikte på å gjøre bedriftene bedre skikket både til å forebygge konflikter og til å håndtere de konfliktene som måtte oppstå. 

2 Replies to “Når leasingbilen tilbakeleveres med mangelfull servicehistorikk – Hva da?”

 1. Hei, har nettopp tilbakelevert en leasing bil ved Møller (utløp av leasing avtale) og har fått regning på service som ifølge Møller kommer opp 48 dager etter tilbakeleveringstidspunkt (ingen varsel lampe i bil). Kan dette være riktig? Alle service intervaller som har kommet opp i leasing perioden er fulgt opp på merkeverksted.

  1. Hei Jarle
   For å kunne svare på spørsmålet ditt trengs det litt mer informasjon. Samtidig er det slik at NBF er en bransjeorganisasjon for bilbransjen, og for at du skal få god hjelp til å svare på dine spørsmål
   som forbruker kan du for eksempel ta kontakt med Norges Automobilforbund (NAF) som er en forbrukerorganisasjon.
   Mvh Tore Rylander, fagsjef bilsalg NBF.

Comments are closed.